Zorg op maat

Specialisten

Schoolverpleegkundigen

Dagelijks zijn er schoolverpleegkundigen aanwezig voor de medische begeleiding. Zij coördineren de medische zorg op school en dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleegtechnische handelingen (wet BIG). Zij begeleiden de leerlingen bij hun medicijngebruik, de ontwikkeling van gezond gedrag en zijn mede verantwoordelijk voor de acute zorg. Daarnaast geven de verpleegkundigen adviezen aan leerkrachten en onderwijs- ondersteunend personeel over de juiste zorg omtrent de kinderen op school. Indien nodig nemen zij contact op met ouders of behandelend specialisten.

Een orthopedagoog, jeugdarts en creatieve expressie therapeut zijn aan de school verbonden voor aanvullende ondersteuning.

Medisch-sociale leerlijn

Creatieve Expressie Therapie

Met Creatieve Expressie Therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken gericht op de ervaring en het handelen. Door middel van deze spel -en expressie werkvormen kan gewerkt worden aan het versterken van het zelfvertrouwen; vergroten van de weerbaarheid en het probleemoplossend vermogen; verminderen van (faal)angst; bevorderen van de ziekteacceptatie en de integratie van denken-voelen-handelen.

Schoolmaatschappelijk werk

Ziekte treft niet alleen het kind, maar ook zijn/haar naaste omgeving! Om de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en schoolloopbaan van het kind optimaal te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen school en thuis van belang. Onze schoolmaatschappelijk werkende vervult een brugfunctie tussen de leerling, zijn naaste omgeving en school. Naast ondersteuning en begeleiding van het gezin, is er regelmatig overleg met de intern begeleiders, leerkrachten en andere disciplines.
Als u een afspraak wilt maken met onze schoolmaatschappelijk werkende, kunt u hiervoor contact opnemen met de school.