Privacy

Recon-openluchtschool

Privacy disclaimer

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Recon openluchtschool gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar de Recon onder valt.

Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl.

Vragen over privacy?
Heb je vragen op het gebied van privacy? Neem dan contact op met onze Privacy Officer of mail naar privacy@stichtingboor.nl.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat wij onderdeel uitmaken van Stichting BOOR, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor zijn beperkte gegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun zoon/dochter in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter, de afdelingsleider of met de locatiedirecteur.

Privacyverklaring

Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, maar ook aan het uitdelen van klassenlijsten of adreslijsten.

Social media

Recon openluchtschool heeft een eigen linkedinpagina. Hierop wordt vooral informatie gedeeld die betrekking hebben op de onderwijssector. Recon College en recon Pro hebben allebei een Facebook pagina.
Wij zullen nooit foto’s plaatsten zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s).