Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst

Burgerschap

Burgerschap is een geïntegreerd onderwerp wat door het gehele onderwijsprogramma van het College vormgegeven wordt. Voor onze doelgroep is de voorbereiding op volwaardige deelname aan de maatschappij van groot belang. De leerlingen hebben hier vanwege hun aandoeningen soms een achterstand in.  De medisch-sociale leerlijn speelt hierin een belangrijke rol, maar ook wordt er in de lessen veel aandacht aan burgerschap besteedt. Denk hierbij aan vakken als maatschappijleer, loopbaanbegeleiding (LOB), sociale vaardigheden, maar ook bij andere vakken wordt de praktijk zoveel mogelijk de school binnen gehaald en worden er met regelmaat beroepsgerichte excursies georganiseerd. Ook worden er vaak externen gevraagd voor voorlichtingen over burgerschap gerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld alcohol/drugsgebruik, politielessen, social-media, duurzaamheid, staatsinrichting.

Onderbouw

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) krijgt op verschillende manieren vorm binnen onze school. Zo krijgen alle klassen LOB-lessen waarin het ontdekken van de eigen (on)mogelijkheden in relatie tot de toekomst centraal staat. Verschillende activiteiten worden georganiseerd om leerlingen kennis te laten maken met het vervolgonderwijs, het arbeidsveld en hun eigen interesses en mogelijkheden hierbinnen. Hierbij valt te denken aan:

  • Het afnemen van een beroepsinteressetest
  • Het bezoeken van bedrijven en instanties
  • Bliksemstages (via JINC)
  • Een meeloopdag in de middenfase
  • Een stageperiode in de eindfase (examenonderdeel)
  • Bezoek van mbo-beurzen
  • Bezoeken van open dagen
  • Meedoen aan meeloopdagen van het mbo
  • In gesprek gaan met ex-leerlingen van Recon openluchtschool, die kunnen vertellen over hun overstap naar het vervolgonderwijs
  • Het voeren van MOL-gesprekken (mentor/ouder/leerling)

Voor LOB bestaat er een pta, waarin leerlingen een dossier moeten vullen met opdrachten, welke positief afgerond moeten zijn om deel te kunnen nemen aan het examen. Vanuit LOB worden veel opdrachten gedaan waarbij leerlingen ervaring opdoen via stage of werkbezoek en zo inzicht krijgen in hun interesses en mogelijkheden. Dit aspect wordt verder onderzocht in de LOB-lessen waarin de ervaringen hiervan gedeeld worden. Op deze wijze stelt de school de leerlingen in staat om zich gedegen te kunnen voorbereiden op een toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij als actieve en betrokken burger. Hierbij gaat het ook om het kunnen plaatsen van eigen onmogelijkheden en beperkingen, die voortvloeien uit hun ziektebeelden. De acceptatie hiervan en het leren omgaan hiermee is een centraal aspect, niet alleen in de LOB-lessen, maar zijn verweven door de schoolcarrière en staan centraal binnen de handelingsplannen die de mentor samen met de leerling en de ouders opstelt. Het is de visie van de school dat leerlingen zelf eigenaar worden van dit leertraject en de leerlingen worden dan ook actief uitgedaagd om dit vorm te geven via de mol-gesprekken, waarin ze zelf vertellen over hun ontwikkeling en doelstellingen.

Stage

Alle leerlingen doorlopen in jaar 3 een beroepsgeoriënteerde snuffelstage, waarin ze 4 dagen op een werkplek stage-opdrachten uitvoeren. De stage presenteren ze vervolgens weer op school en leveren het stageboek met alle stage-opdrachten in. Deze wordt becijferd als onderdeel van het PTA Nederlands. Leerlingen worden begeleid in het zoeken, maar dienen in principe zelf een stageplek te vinden

Buitenschoolse activiteiten

In het kader van educatie en sociale ontwikkeling wordt eenmaal per 2 jaar een meerdaagse schoolreis georganiseerd. Leerlingen gaan dan een kleine week naar een locatie in binnen- of buitenland waarbij verschillende excursies staan gepland.
Daarnaast vinden diverse sportactiviteiten (schaatsen, voetbal-basketbaltoernooi)  plaats en wordt er jaarlijks een projectweek georganiseerd waarbij cultuur en sport centraal staan. De reguliere beurzen voor vervolgonderwijs worden gezamenlijk bezocht.

burgerschap

Bovenbouw