Bovenbouw vmbo en havo

Bovenbouw

De bovenbouw van Recon openluchtschool College beslaat in principe 2 jaar, maar kan uitgebreid worden naar 3 jaar, mits de leeftijd (maximaal 20 jaar) en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) dit toelaten.

In de eindfase starten de leerlingen met het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan de examenregels vermeld, alsmede alle toetsen, werkstukken en practica die de leerling afgerond moet hebben om deel te mogen nemen aan het examen.
Het is mogelijk om een gespreid examen te doen, waarbij de leerlingen examen doen in 2 of meer vakken en in de andere vakken het jaar daarna.
Leerlingen op Recon College hebben recht op verlenging en in het geval van dyslexie recht op het gebruik van spraaksynthese software als Kurzweil.

Rekentoets

De rekentoets is verplicht voor het examen maar telt niet mee.

Profielen

Leerlingen van vmbo theoretische leerweg doen examen in het profiel economie; vmbo beroepsgericht en kaderleerlingen kiezen uit de profielen Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

Havo

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de pilot havo. Al jaren was er de wens het havoniveau te kunnen aanbieden voor onze  leerlingen. We zijn gestart met een aantal leerlingen in het 3e jaar. Deze klas is een succes en het niveau is haalbaar door leerlingen en de lesgevende docenten. De havo 3 klas wordt dit schooljaar voortgezet en een aantal leerlingen stroomt door naar havo 4. Ook gaat een aantal 2e jaars leerlingen werken op havoniveau

Examens