Passend onderwijs

Recon-openluchtschool

Ziek en onderwijs

Recon openluchtschool is een cluster 3 school voor langdurig zieke leerlingen. Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs in werking getreden. Om elk kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden

Voor Rotterdam is dat samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) voor het basisonderwijs en Koers VO voor het voortgezet onderwijs. In deze samenwerkingsverbanden werken regulier (voortgezet) onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 3 en 4 samen. Deze scholen in het samenwerkingsverband hebben onderling afspraken gemaakt over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de de regio kunnen bieden en ook over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd) zorg. Deze gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan beschrijft onder andere hoe het toelatingsbeleid binnen het samenwerkingsverband is geregeld en hoe de toewijzing van extra ondersteuning wordt georganiseerd. Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of  leerlingen worden toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast kunt u terecht bij het samenwerkingsverband waartoe de  gemeente waar u woont, behoort. Hier kun tu terecht met vragen over wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook kunt u terecht met vragen hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.