Afwezigheid melden telefoon 010 – 4849233

ziekmelden

Ziekmelden en verlof

Melden van afwezigheid

Ouder(s) en/of verzorger(s) bellen naar de administratie van de school wanneer hun zoon of dochter ziek is, naar de dokter of tandarts moet of vanwege een andere reden niet aanwezig kan zijn.
Graag bellen tussen  8.00 en 9.00 uur op telefoonnummer 010 – 4849233 of mailen naar verzuim@olsderecon.nl. Dit voorkomt dat wij bij afwezigheid van een leerling moeten nabellen.

Bezoek huisarts, specialist en dergelijke

Deze bezoeken dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te worden. Mocht die niet lukken, dan melden ouders/verzorgers deze afwezigheid bij de administratie. Om het verzuimbeleid goed uit te kunnen voeren, is er een verzuimprotocol dat gevolgd wordt door onze school. Hierin staat ook informatie over ‘te laat komen’, ‘ongeoorloofd verzuim’, ‘religieuze feestdagen’, ‘extra verlof’ en overige uitzonderingen voor verlof. Wij hanteren het verzuimprotocol volgens de richtlijnen van de gemeente Rotterdam.

Verlof

Voor de toestemming van extra verlof kunt u de formulieren op deze site vinden. Dit verlof wordt alleen toegekend als er sprake is van gewichtige omstandigheden of aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers.
Volgens de richtlijnen van de leerplichtambtenaar beslist de locatiedirecteur of er toestemming gegeven wordt voor de aanvraag voor verlof tot en met 10 dagen. Aanvragen van meer dan 10 dagen, wordt niet door de directie van de school beoordeeld maar altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag < 10 dagen

Verlofaanvraag > 10 dagen

Verzuimprotocol