Door de goede zorg
krijgt het onderwijs
alle aandacht

Zorgstructuur

Het niveau waarop de leerling wordt geplaatst, wordt bij binnenkomst bepaald door een Commissie van Begeleiding (CvB), waarin naast de directeur, verpleegkundigen en intern begeleider, een arts en een psycholoog zitting hebben. Zij geven handelingsadviezen en bewaken de zorg en voortgang van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. Op basis van hun bevindingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan, het OPP, opgesteld.

Jaarlijks worden op medisch, cognitief en sociaal emotioneel gebied doelen vastgesteld. Deze worden 2 keer per schooljaar geƫvalueerd. Onze school streeft naar optimale opbrengsten op alle gebieden voor elke leerling. Zo werken wij met verschillende niveaus, pedagogische- en didactische hulpplannen en verschillende leerlijnen en arrangementen voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. Groepsleerkrachten en onderwijsassistenten geven onderwijs op maat.
Twee keer per jaar worden Cito toetsen afgenomen. De school hanteert gezien de diversiteit in leerniveaus de Citotoetsen voor het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en ZML-onderwijs.