Onderwijs op maat

Toelating

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Om elk kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Voor toelating op de Recon openluchtschool is een (chronische) ziekte uitgangspunt.
Leerlingen worden alleen toegelaten als zij een geldige cluster 3-indicatie van een Commissie voor Indicatiestelling (CVI) hebben. Wanneer zij toegelaten zijn vinden er onderzoeken plaats door de Commissie voor Begeleiding (CVB). Naast de directeur, verpleegkundigen en intern begeleiders hebben hierin ook een arts en een schoolpsycholoog zitting. Bij plaatsing in een groep wordt o.a. gekeken naar leeftijd, mogelijkheden, niveau en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.

Kennismakingsgesprek en rondleiding

Ouders melden de leerling aan

Het CvB leest het dossier en komt tot een besluit

Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

of

Het CvB adviseert een andere school.

Als de TLV afgegeven is, wordt de leerling geplaatst.
De leerling kan starten zodra het eventuele vervoer bij de gemeente geregeld is.

Zorgcoördinator