Wij gaan voor het hoogst haalbare

Onderwijsaanbod

Bij plaatsing in een groep wordt o.a. gekeken naar leeftijd, mogelijkheden, niveau en sociaal
emotionele ontwikkeling van een kind. Voor leerlingen die functioneren op zeer moeilijk lerend niveau (ZML) hebben wij vanaf groep 5 een speciaal afgestemd onderwijsaanbod.
In een groep zitten gemiddeld 12 tot 14 kinderen. In de meeste groepen is een onderwijsassistent aanwezig. Leerlingen krijgen les met de hele groep, in kleine groepjes en soms individueel, waardoor intensieve begeleiding mogelijk is. Ook wordt er gewerkt in niveaugroepen.

Activiteiten die met de hele groep worden gedaan zijn o.a. leefstijl (lessen sociale vaardigheden), handvaardigheid/tekenen, muziek en gym/zwemmen. Voor de lessen handvaardigheid, gym en muziek werken we met vakleerkrachten.
Voor taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde maken we gebruik van reguliere basisschoolmethodes .

De school houdt rekening met gemiste lesstof door ziekte. Alle leerlingen kunnen een eigen lesprogramma volgen.

Leerlijn ZML

Op onze school zitten ook leerlingen die functioneren op een (zeer) moeilijk lerend niveau (IQ tussen 55 en 70). Gezien de sociaal-emotionele ontwikkeling worden deze leerlingen ingedeeld in een eigen groep met leeftijdsgenoten. We hebben een speciaal lokaal ingericht met mogelijkheden om op een praktische manier te leren lezen en rekenen. De groepsleerkracht volgt, aan de hand van een ZML-leerlingvolgsysteem met kleinere leerstappen, de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig.

Kerndoelen en leerroutes

De school streeft de kerndoelen van het regulier onderwijs na en werkt dan ook met methodes uit het regulier onderwijs. Onze leerkrachten zijn geschoold in het omgaan met verschillen in leervermogens. Wij delen de leerlingen in op verschillende leerroutes, zodat zij onderwijs op maat krijgen.

Twee maal per jaar worden cito toetsen afgenomen. Gezien de diversiteit in leerproblematiek worden er verschillende citotoetsen gebruikt (voor het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en ZML-onderwijs). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt een centrale eindtoets afgenomen en wordt door de Commissie van Begeleiding een advies gegeven voor het vervolgonderwijs.

Wij werken, samen met leerlingen en ouders, met behulp van diverse leerlijnen aan zelfstandigheidsbevordering op zowel didactisch als medisch gebied. Er wordt naar gestreefd, dat de leerling een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. In toenemende mate wordt hierbij de Elektronische Leer Omgeving (ELO) ingezet.

Leerlijn kleuters

Voor een leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te  brengen en zo het onderwijs te plannen.  Door het werken met de leerlijnen van het jonge kind volgen onze leerkrachten  de ontwikkeling van de leerling en van de gehele groep. Aan de hand van  verschillende  thema’s wordt de lesstof samengesteld. Spelend leren speelt bij ons op school een centrale rol. In de lokalen zijn per thema diverse hoeken ingericht.

Leerlijn digitaal burgerschap

In de huidige maatschappij zijn de volgende vaardigheden onmisbaar: communiceren, creatief denken & handelen, computational thinking, ICT (basis)vaardigheden, informatie vaardigheid, mediawijsheid, kritisch denken en  probleem oplossend denken & handelen. Om deze reden wordt op de Recon openluchtschool gewerkt doelen van (digitaal) burgerschap en hebben we een bijpassende lesmethode hiervoor.

Leerroutes

Leerlingen worden in de eerste plaats op grond van een medische beperking bij ons op school geplaatst. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.

Ons onderwijs wordt op vier niveaus aangeboden:

  • Leerroute 7 (1.0): voor gemiddeld tot bovengemiddeld lerende kinderen, de reguliere basisschoolleerstof t/m groep 8 wordt aangeboden. Uitstroom naar  vmbo-T (Theoretisch), havo of VWO;
  • Leerroute 6 (0.75): voor beneden gemiddeld lerende kinderen, de basisschoolleerstof t/m groep 7 wordt aangeboden. Uitstroom naar vmbo-B (Basis) of vmbo-K (Kader);
  • Leerroute 5 (0.5): voor moeilijk lerende kinderen, de basisschoolleerstof t/m groep 5 wordt aangeboden. Uitstroom naar Recon Pro (Praktijkonderwijs) en in een enkel geval, zo mogelijk naar vmbo-basis in Recon College;
  • Leerroute 3 en 4 (<0.5): voor zeer moeilijk lerende kinderen, de basisschoolleerstof t/m groep 4 wordt aangeboden. Uitstroom naar VSO-ZML en in sommige gevallen zo mogelijk naar Praktijkonderwijs.

Leerlijnen

Wij hanteren diverse leerlijnen. Zo is er een speciale leerlijn voor kleuters, voor ZML leerlingen, voor digitaal burgerschap en een leerlijn zelfstandig werken en medische zelfstandigheid. Acceptatie en het zelfstandig omgaan met de ziekte zijn belangrijke onderdelen van deze leerlijn en als het mogelijk is kan een kind op het juiste moment uitstromen naar het reguliere onderwijs.

Ook werken wij actief aan burgerschap.