Samenwerking
tussen
school en ouders

recon-ouderbetrokkenheis-so

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school en ouders is essentieel. Aan het begin van elk schooljaar nodigen we ouders uit kennis te komen maken met  de groepsleerkracht(en) en assistente(s) van de groep. Dit gebeurt tijdens een niet vrijblijvend afstemmingsgesprek van een half uur.
Elk schooljaar organiseren we activiteiten op school waarbij ouders actief mee kunnen helpen en daarnaast ook kunnen zien hoe er bij ons op school lesgegeven wordt. Vier keer per jaar organiseren we een ouder & kind activiteit gekoppeld aan een actueel thema. Tijdens de Nieuw(school)jaarsborrel gekoppeld aan de eerste ouder & kind activiteit van het schooljaar kunt u op een informele manier kennismaken met het team, de leden van de medezeggenschapsraad en de andere ouders.

Ouderavonden en contact

De school organiseert ouderavonden om rapporten en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling te bespreken. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om op een ander moment een afspraak te maken met één van de teamleden die betrokken zijn bij de leerling zoals logopedist, fysiotherapeut, verpleging of creatief expressie therapeut.
Voor mededelingen of korte vragen kunt u (liefst voor- of na schooltijd) naar school bellen of een e-mail sturen.

Social Schools

social-schools

Doordat Recon openluchtschool een regioschool is en leerlingen per taxi vanuit de regio gebracht worden, komen ouders weinig op school. Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel waardoor passend en gepersonaliseerd onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Ouders en school hebben elkaar dus nodig.

Middels Social Schools willen we de samenwerking en de communicatie tussen ouders en school versterken. Social Schools is een communicatieplatform waar ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel met elkaar informatie kunnen uitwisselen over de leerlingen. Ook de leerling heeft een rol in dit communicatieplatform. Het is een vorm van social media, maar dan in een veilige en afgeschermde omgeving.

Met Social Schools kunnen wij u snel en effectief op de hoogte houden van bijvoorbeeld evenementen die op de agenda staan, doelen waar aan gewerkt wordt door een leerling en hoe u als ouders hier thuis bij kunt ondersteunen.
Op Social Schools zijn alle vakanties, klassenuitjes en studiedagen terug te vinden in de evenementenkalender. Daarnaast wordt het huiswerk voor de leerlingen op de groepspagina of in de portfoliomappen genoteerd. Ouders kunnen op deze manier eenvoudig op de hoogte blijven.

Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding en denkt op hoofdlijnen mee met het beleid van de hele school inclusief het voortgezet onderwijs. Op sommige punten heeft zij (of één van de geledingen) instemmingsrecht. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op Social Schools.

Ouderraad en ouderbijdrage

In de MR is ook de ouderraad opgenomen. Dit betekent dat de ouderbijdrage rechtstreeks door de MR wordt geïnd en dat er jaarlijks aan de ouders, op de algemene ouderavond,  verantwoording wordt afgelegd over de financiën. Ouders die contact willen opnemen met de MR, kunnen op school informeren wie de secretaris is.

De ouderbijdrage bedraagt 40,- euro per schooljaar.  U ontvangt per schooljaar een brief met daarin gegevens hoe dit bedrag te voldoen. Van de ouderbijdrage worden niet alleen schoolreizen, kamp en excursies bekostigd, maar ook zaken die het leren net iets aantrekkelijker en inzichtelijker maken.
Kunt u dit bedrag niet in één keer voldoen, dan is een betalingsregeling mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met school.

We voldoen als school met Social Schools aan de strenge voorwaarden van de privacywet AVG. Het platform is niet toegankelijk voor onbevoegden buiten de school. De kernbegrippen voor de communicatie op onze school zijn ‘Veilig en Vriendelijk’.
Om deze reden is er een huishoudelijk reglement met afspraken opgesteld voor alle gebruikers met daarin afspraken over de wijze waarop we verantwoord met de communicatie binnen Social Schools om kunnen gaan.

Het huishoudelijk reglement is een ‘levend document’, dat wil zeggen dat het voortdurend veranderd en bijgesteld kan worden. Voorstellen hiervoor kunnen door iedereen gedaan worden. In overleg met de directie zullen aangevraagde voorstellen tot bijstelling van het reglement verwerkt worden. Hierbij zal met name gekeken worden naar wijzigingen die leiden tot privacybescherming en communicatieverbetering.

Sinds schooljaar 2021-2022 heeft de Recon een Oudercommissie.
De ouders die zich aangemeld hebben voor deze commissie werken samen met collega’s van diverse werkgroepen om zo diverse activiteiten gedurende het schooljaar te organiseren.