Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst

Burgerschap

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen mee kunnen doen aan de samenleving.
De leerlingen hebben hier vanwege hun aandoeningen soms een achterstand in en moeten daarnaast leren omgaan met hun ziekte.  De medisch-sociale leerlijn speelt hierin een belangrijke rol, maar daarnaast wordt er in de lessen veel aandacht aan burgerschap en sociaal- emotionele ontwikkeling besteed. Dit doen we onder andere door Creatieve Expressie Therapie (CET) en Sociale Vaardigheidslessen (SoVa). Daarnaast organiseren wij excursies en schoolreisjes om de leerlingen zoveel mogelijk mee te laten doen.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Ieder kind en iedere volwassene heeft sociale vaardigheden nodig om zich staande te houden in de maatschappij. Het doel van de lessen van de methode Kwink, Burgerschap, groepslessen Veerkracht & Weerbaarheid en de individuele creatieve expressie therapie op onze school, is de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren, die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten en/of volwassenen.

Sociale vaardigheden helpen ook bij samenwerken en elkaar te begrijpen. Goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen dragen hieraan bij. Sommige kinderen zijn in aanleg erg sociaal vaardig, maar bij veel kinderen moet het nog (verder) ontwikkeld worden. In de lessen besteden we aandacht aan relaties onderling in de groepen, maar ook aan de gevoelens van de individuele leerling; vergroten van het zelfvertrouwen, nee durven zeggen en het ergens mee oneens durven zijn. Zo werken we tevens aan de weerbaarheid van onze leerlingen. Door het oefenen van concrete situaties wordt het probleemoplossend vermogen vergroot. Deze lessen zijn onderdeel van ons Sociaal Veiligheidsplan.

burgerschap

ZIEN

Met de leerlijn Zien brengen onze leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen in kaart en stellen zij concrete doelen op. Er wordt een koppeling gemaakt naar de methode Kwink.

De Zien leerlijn hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Leerlingen en groepsleerkrachten vullen vragenlijsten in om zo een compleet beeld te vormen.  Met Zien kan je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier worden onze leerkrachten geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de individuele leerling.

Creatieve Expressie Therapie

Het is voor sommige leerlingen niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend om vrienden te maken op school of daarbuiten. Je kunt wat verlegen zijn, bang, of juist druk. Creatieve Expressie Therapie kan net dat steuntje in de rug geven door met de kinderen “echte” situaties na te spelen op een grappige en serieuze manier. Simpelweg door het eerst in een veilige omgeving uit te proberen. Ook begeleiden wij kinderen bij het ziekteacceptatieproces. Bij CET praten we bijna niet. We ‘spelen’ vooral. Niets is te gek. Wat vooral belangrijk is dat kinderen de vrijheid ervaren om op hun eigen manier te experimenteren met gedrag dat bij hen past. CET heeft als doel om weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten door de combinatie van spelen en ervaren.