Ziekmelden
tussen 08.00 u en 09.00 u
op 010-4186422

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Wanneer u uw kind ziek wilt melden dan kan dit tussen 08.00u en 08.30u op telefoonnummer 010-4186422

Indien een leerling verzuimt, zonder dat de reden tijdig is gemeld, wordt vanuit school actie ondernomen. Er wordt – na melding door de leerkracht- telefonisch door de administratie of directie geïnformeerd naar de reden van afwezigheid van de leerling. Bij geen gehoor wordt een standaardbrief aan de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd om dit zo spoedig mogelijk te melden. Bij geen bericht wordt ongeoorloofd verzuim gemeld aan Bureau Leerplicht.

Verlof

De afdeling leerplicht controleert streng op ongeoorloofd schoolverzuim van onze leerlingen. Voor extra vakantie buiten de schoolvakanties om, wordt in principe geen toestemming gegeven tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Er worden altijd bewijsstukken gevraagd.
Aanvragen voor verlof lopen via de directie. U kunt hiervoor het verlofformulier invullen. Op dit formulier kunnen de ouders de aanvraag indienen. De directie zal na overleg met de leerkracht besluiten hoe de aanvraag verder zal worden behandeld. Er mogen maximaal 10 dagen worden gegeven voor bij de in de folder “Bij de les blijven” genoemde omstandigheden.
Ook voor religieuze feestdagen moet verlof worden aangevraagd.
Voor langer verlof dient minimaal 8 weken van te voren een aanvraag te worden ingediend door ouders bij de directie.

Verlof < 10 dagen

Verlof > 10 dagen