Ziekmelden
Alleen bij de administratie tussen 08.00 u en 09.00 u
op 010-4186422

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Wanneer u uw kind ziek of af wilt melden dan kan dit tussen 08.00u en 08.30u op telefoonnummer 010-4186422.
De afspraak op de Recon SO is dat ziekmelden, het doorgeven van afwezigheid voor bijvoorbeeld medische afspraken, later op school komen en verlofaanvragen alleen gebeurt via Mw. Soraya Molders bij de administratie. Doet u dit dus svp niet bij het klassenteam of te verpleging. Dit voorkomt dat wij u onnodig moeten gaan bellen.

Indien een leerling verzuimt, zonder dat de reden hiervan tijdig is gemeld, wordt vanuit school actie ondernomen. Er wordt telefonisch door de administratie contact met u opgenomen en geïnformeerd naar de reden van afwezigheid van de leerling. Bij geen bericht wordt ongeoorloofd verzuim gemeld. Bij frequent of zorgelijk schoolverzuim zijn wij wettelijk verplicht contact op te nemen met Bureau Leerplicht.
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/registreren-en-melden-van-ongeoorloofd-verzuim

De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur lestijd binnen 4 opeenvolgende lesweken onverwijld te melden aan de leerplichtambtenaar (Handboek PO, 2016).
Hierbij geldt:
Onverwijld wil zeggen: binnen 5 werkdagen.
De school meldt wettelijk verzuim aan DUO en daarmee aan de desbetreffende leerplichtambtenaar, zie
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/214269725-Verzuim-digitaal-melden
De school kan en mag verzuim ook eerder aan DUO/de leerplichtambtenaar melden, dus vóórdat er sprake is van ongeoorloofd verzuim van 16 uur binnen 4 lesweken. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over het verzuimgedrag van een leerling of als de maatregelen van de school geen effect hebben op het verzuim.

Verlof

De afdeling leerplicht controleert streng op ongeoorloofd schoolverzuim van onze leerlingen.
Voor extra vakantie buiten de schoolvakanties om, wordt in principe geen toestemming gegeven,
tenzij er zeer zwaarwegende en uitzonderlijke argumenten zijn. Er worden altijd bewijsstukken gevraagd.
Het is wettelijk niet toegestaan om voor de 2 weken of een deel van deze weken na de zomervakantie verlof aan te vragen.

Aanvragen voor verlof van 10 lesdagen of minder lopen altijd via de administratie en gaan daarna door naar de directie.
Let op: de verlofaanvraag dient uiterlijk 8 weken voor de verlofdatum op school ingediend te worden.
De school dient dan binnen 4 weken een reactie te verzorgen.
U kunt hiervoor het verlofformulier op de website downloaden en daarna invullen. Via dit formulier kunt u de aanvraag bij de administratie indienen.
De directie besluit hoe de aanvraag zal worden behandeld en zal hierbij rekening houden met de wettelijke bepalingen. Er mogen maximaal 10 dagen worden gegeven voor bij de in de folder “Bij de les blijven” genoemde omstandigheden.
Voor religieuze feestdagen moet vooraf verlof worden aangevraagd via de mail olijflaan@olsderecon.nl

Voor verlof van 10 dagen of meer moet u aanvraag doen bij Bureau Leerplicht.
U kunt hiervoor het verlofformulier invullen. Op dit formulier kunnen de ouders de aanvraag indienen. De directie besluit hoe de aanvraag zal worden behandeld en zal hierbij rekening houden met de wettelijke bepalingen. Er mogen maximaal 10 dagen worden gegeven voor bij de in de folder “Bij de les blijven” genoemde omstandigheden.

 

Verlof < 10 dagen

Verlof > 10 dagen