Door de goede zorg
krijgt het onderwijs
alle aandacht

Recon-pro

Zorgstructuur

Recon openluchtschool werkt met een zorgstructuur die zorgt voor een helder overzicht over de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel, medisch en didactisch gebied.
Aan het begin van het schooljaar wordt er door de mentor samen met de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan(opp) opgesteld. In dit plan worden op boven genoemde gebieden doelen opgesteld voor het komende schooljaar. De leerling is zoveel mogelijk eigenaar van dit plan en zal dit dan ook via een mentor-ouder-leerlinggesprek (MOL-gesprek) aan zijn/haar ouders presenteren.

Op cyclische wijze worden de doelstellingen gemonitord middels mentorlessen, voortgangsgesprekken en leerlingbesprekingen.
Zo kan tijdig worden ingegrepen wanneer blijkt dat de  doelen binnen de leerroute niet worden behaald of juist worden overschreden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de leerlingen met een passende onderwijsondersteuning uitstromen naar een aansluitende bestemming binnen hun leerroute.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Alle scholen voor speciaal onderwijs hebben een Commissie voor de  Begeleiding (CvB).
Op onze school maken de volgende medewerkers (met functie en werkgever) deel uit van de CvB:

  • locatiedirecteur en/of de afdelingsleider van Recon openluchtschool
  • jeugdarts, CJG
  • schoolmaatschappelijk werker, Stichting Mee
  • orthopedagoog, Recon openluchtschool
  • verpleegkundigen, Laurens
  • zorgcoördinator van de afdeling, Recon openluchtschool

Op verzoek sluiten zowel externe partijen (leerplicht) als interne partijen (mentoren) aan.

De CvB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Deze commissie komt tweewekelijks bijeen onder voorzitterschap van de locatiedirecteur/afdelingsleider. De leden van de CvB brengen tijdens de besprekingen vanuit hun vakgebied de nodige expertise en informatie in over de leerlingen om vervolgens advies uit te brengen over de in te zetten hulp, die een leerling nodig heeft.

Medische leerlijndownload